Ke stažení ZDE.

 

Naposledy změněno pondělí, 24 duben 2017 07:33
neděle, 28 únor 2016 00:00

Milá návštěva

Ve čtvrtek 25. února 2016 navštívil naše gymnázium půl století po maturitních zkouškách pan Ludvík Hess se svým spolužákem panem Emilem Machálkem. S velkým zájmem si prohlédli budovu a podívali se do učeben, které byly „jejich“ v době studií. Celým objektem je provedl pan školník, potom pohovořili také s členy vedení školy. Na závěr své návštěvy se pánové zapsali do školní kroniky a Ludvík Hess se jako první podepsal ke svému jménu na desce našich významných absolventů.

Ludvík Hess je novinář a spisovatel, který se mimo jiné věnuje chovu anglických plnokrevníků. V roce 2005 zřídil v České republice první babybox, což bylo podnětem k postupnému budování celé jejich sítě; je předsedou správní rady Nadačního fondu pro odložené děti Statim. V roce 2015 byl prezidentem republiky vyznamenán medailí Za zásluhy. Se spolužákem Emilem Machálkem založili v roce 1964 jako studenti libeňského gymnázia (tehdy SVVŠ) literární časopis Divoké víno, který vychází už více než padesát let, původně v tištěné, nyní v internetové podobě.

R. Eliášek

středa, 24 únor 2016 00:00

Poskytování informací

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění

Povinný subjekt:

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Kosinou.

Žadatel:

Každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Informace:

Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Poskytování informací:

  • na základě žádosti
  • zveřejněním

Podání žádosti:

Žádost o informaci se podává ústně, písemně nebo prostřednictvím sítě/služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.

Možné způsoby podání žádosti:

  • poštou na adresu: U Libeňského zámku 3/1, 180 00 Praha 8
  • osobně na sekretariátu ředitele, Gymnázium, U Libeňského zámku 3/1, 180 00 Praha 8
  • emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je určena
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona je gymnázium oprávněno žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Formulář podání žádosti o informace

Vyřízení žádosti:

Ředitel školy nebo jeho statutární zástupce poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, popř. ode dne upřesnění žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel školy nebo jeho statutární zástupce sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Pokud není žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťovém médiu.

Lhůtu 15 dnů může ředitel školy nebo jeho statutární zástupce prodloužit nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

  • jedná se o vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné části
  • pro poskytnutí informace je nezbytná konzultace s jiným orgánem veřejné správy

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, bude žadatel vyzván do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ředitel školy nebo jeho statutární zástupce o jejím odmítnutí.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti gymnázia, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud ředitel školy nebo jeho statutární zástupce odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci. Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k Odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Výměnný pobyt Praha - Hamburk

Jedná se o projekt mezi naší školou a střední školou Stadtteilschule Altrahlstedt Hamburg.

Během projektu strávilo 10 našich žáků týden ve škole v Hamburku a poté zase němečtí žáci týden u nás.

Název letošního projektu zněl MOJE MĚSTO a cílem bylo seznámení se s oběma městy a zpracování prezentace v angličtině a v němčině.

Během pobytu žáci navštěvovali výuku v hostitelské škole. Seznámili se s životem a zvyklostmi severního Německa. Nejdůležitější součástí však bylo aktivní používání němčiny a angličtiny, zlepšení jazykových dovedností a navázání nových kontaktů.

Naše škola i škola v Hamburku mají zájem pokračovat dál ve spolupráci, a tak předpokládáme, že i příští rok bude projekt pokračovat s novými žáky a s novým tématem, na kterém budeme opět pracovat.

M. Matějková

Naposledy změněno středa, 24 únor 2016 12:37
pondělí, 15 únor 2016 00:00

Žáci z Hamburku u nás na návštěvě

Jistě jste všichni zaznamenali, že v týdnu od 1. do 5. února 2016 se v naší škole pohybovala skupinka 9 žáků školy Stadtteilschule Altrahlstedt Hamburg a jejich dva vyučující.  

Společně s 10 žáky naší školy, kteří navštívili Hamburk v prosinci 2015, jsme se starali o jejich program u nás a naším útočištěm se stala po celý týden učebna IC.

První den jsme odstartovali prohlídkou školy a nikdo z nás netušil, kde se zdržíme nejdéle. Byla to biologie se svými sbírkami. Všichni jsme je nadšeně prohlíželi a přitom si zopakovali německá a anglická slovíčka vyjadřující názvy zvířat a jiných biologických termínů.

Hned druhý den jsme podnikli prohlídku Královské cesty a na jejím konci se naši vyčerpaní hosté těšili hlavně do postele. Hamburk leží na rovině a Praha se jim zdála velmi hornatá s náročným terénem, a tak už v Nerudově ulici někteří neměli sílu jít dál, ale nakonec všichni zvládli trasu až na Pražský hrad.

Další den jsme navštívili jiná krásná místa Prahy – ostrov Kampa s Lennonovou zdí, Národní divadlo, Václavské náměstí, Vyšehrad a mnohá další. Celá skupina 19 žáků byla rozdělena do skupin (vždy několik českých a německých žáků dohromady). Den předem si připravili krátkou prezentaci k danému místu v angličtině. Proč v angličtině? Důvod byl jediný – je to cizí jazyk pro všechny, a tak to bylo spravedlivé.

Žáci z Hamburku také navštívili vyučování ve třídách a největší zájem byl o výuku jejich mateřského jazyka. Zajímalo je, jak se němčina u nás učí a zda je to pro české žáky těžké. Naši hosté se do výuky zapojili, takže si některé třídy mohly ověřit, jak moc už rozumí rodilému mluvčímu. Potom navštívili angličtinu a španělštinu – a ze všech navštívených hodin byli nadšení.

Chtěla bych poděkovat žákům třídy 3.A, kteří se o naše hosty celý týden hezky starali a to i v době mimo výuku. Připravili hezkou prezentaci o Hamburku z našeho pobytu tam a prezentovali ji jak v němčině, tak v angličtině – a sklidili ovace našich německých přátel.

Myslím, že se celá akce povedla a splnila očekávání všech. Někteří žáci si už od našeho pobytu v Hamburku čile dopisují a domlouvají další setkání – ovšem už privátní. A to je přece báječné a jsem za to ráda.

Všichni jsme si v praxi ověřili, že je jedno, odkud pocházíme, jestli z Hamburku nebo z Prahy. Máme stejné starosti, radosti, přání a obavy. Jediné, co musíme znát, abychom toto zjistili, jsou cizí jazyky.

A jak jinak skončit mé zamyšlení, než onou známou frází: Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Učte se proto cizí jazyky, ať se i další rok může takováto akce (už s jinými žáky) opakovat.

Martina Matějková

úterý, 02 únor 2016 00:00

Florbalový turnaj

Ve dnech 14. a 21. 12. 2015 se odehrál tradiční vánoční turnaj ve florbalu za účasti všech tříd našeho gymnázia. První hrací den (14. 12.) byla družstva rozdělena do 4 skupin po třech týmech, ze kterých vždy postupoval pouze nejlepší tým. Ve skupinách byly úspěšné třídy 1.A, 2.A, 4.A a 4.C, které postoupily do semifinále. Díky nejlepšímu skóre ve skupině byla nasazena třída 4.A, která se utkala s 1.A. Podle očekávání byl výsledek velice jednoznačný ve prospěch čtvrtého ročníku, utkání skončilo 8:0. Druhým semifinálovým kláním byl zápas mezi 4.C a 2.A. Ačkoliv mladší hráči druhého ročníku úspěšně vstoupili do utkání a ujali se vedení, tak i v tomto zápase se z vítězství nakonec radovala zkušenější 4.C, když pěti brankami zápas otočila a vyhrála 5:1. Následoval zápas o 3. místo, v němž uspěli studenti 2.A, kteří porazili 1.A vysoko 6:3. Po odehrání skupin, semifinále a zápasu o 3. místo přišel očekávaný vrchol turnaje, a to finálové utkání, ve kterém se střetly týmy 4.A a 4.C. Kdo v tomto utkání čekal větší počet branek, musel být zklamaný. Zápas hraný ve skvělé atmosféře za podpory třídních profesorů, spolužáků a zbylých družstev skončil chladným výsledkem 1:0 pro 4.C. Ale i přes tento výsledek utkání nabídlo skvělou podívanou, plnou pěkných florbalových akcí, se spoustou šancí. V závěru několikrát zvonila tyč za gólmanem 4.C Ondřejem Androníkem; ten se ve finále blýskl čistým kontem a dotáhl svou třídu k vítězství v celém turnaji.

 

SKUPINA A                        SKUPINA B                                            

  4.C                                       1.A                                                                

  3.A                                       2.C                                                                     

  1.B                                       3.C                                                                     

 

SKUPINA C                        SKUPINA D

   4.A                                      2.A

   2.B                                      3.B

   1.C                                      4.B

 

SEMIFINÁLE

4.A – 1.A 8:0 (branky: Fiala 3, Minařík 2, Hodan 2, Uhrín 1)

4.C – 2.A 5:1 (branky: Šebrle 4, Pechar 1 – Zalužanský 1)

 

O 3. MÍSTO

2.A – 1.A 6:3 (branky: Zalužanský 5, Straka 1 – Jiravský 2, Barták 1)

 

FINÁLE

4.A – 4.C 0:1 (branka: Šebrle)

 

Nejlepší střelci celého turnaje:

Zalužanský (2.A)              13

Minařík (4.A)                    12

Jiravský (1.A)                    6

 

S. Kettner

čtvrtek, 28 leden 2016 00:00

Výměnný pobyt žáků z Hamburku

V týdnu od 1. do 5. února proběhne návštěva žáků z naší partnerské školy v Hamburku http://www.stadtteilschule-altrahlstedt-hamburg.de/.

Program naleznete ZDE.

M. Matějková

 

pondělí, 25 leden 2016 00:00

Statistika trochu jinak

Ve středu 20. 1. 2016 měli studenti 4. ročníku a někteří učitelé školy možnost se zúčastnit zajímavého semináře „Statistika trochu jinak“.

Seminář se uskutečnil v rámci pražského celoměstského programu, který řeší celospolečenský problém – obavy ze zvládnutí statistiky, a to především jejího matematického aparátu. Ukázalo se, že mýtus spojený s nudou ve statistice je lichý a že statistiku lze učit zábavně a ukázat její využití v našem každodenním životě. Navíc absolventi studia statistiky mají téměř nulovou nezaměstnanost, jejich práce je velmi zajímavá a dobře honorovaná.

Kromě vlastní výuky základů statistiky v rámci předmětu matematika je třeba uvažovat možnosti jejího využití v rámci přírodovědných předmětů fyzika, chemie, biologie a zeměpis, neboť statistika svými prostředky vytváří statistický obraz skutečnosti. Statistika dneška se už neobejde bez počítačové techniky, je jí nejenom podporována, ale i kontrolována.

 

Seminář vedli lektoři z VŠE v Praze:

Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze; dlouholetý rektor VŠE v Praze (nositel ocenění rektor roku 2013)

 a

Ing. Karel Helman, Ph.D.

odborný asistent katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze;absolvent naší školy v roce 1998

 

Na závěr svého pobytu byl prof. Hindls slavnostně přijat na radnici Prahy 8. Součástí přijetí byla prohlídka reprezentativních prostor Libeňského zámku.

RNDr. František Kosina

ředitel školy

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám