Český jazyk

Motto:

„Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“
(Jiří Orten)

„Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.“
(Francis Bacon)

Předseda komise: PhDr. Olga Brandtová, Ph.D.

Členové:

Mgr. Jana Brožová

PaedDr. Robin Eliášek

Mgr. Tomáš Ficza

Mgr. Tereza Renčínová

Mgr. Miroslav Vosmik

 

Vyučované předměty a povinně volitelné semináře

Český jazyk a literatura

Interpretace literárních textů

Jazyková a literární cvičení

Literární seminář

 

Akce předmětové komise

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školní kolo recitační soutěže Pražský kalich (Wolkerův Prostějov)

Exkurze do Knihovny hlavního města Prahy na Mariánském náměstí

Divadelní představení v dopoledních hodinách dle nabídky pražských divadel (ABC, Na Fidlovačce aj.)

 

Školní knihovna

Správkyně knihovny – PhDr. Olga Brandtová

Knihovní fond beletrie je v současnosti rozšiřován o nové tituly v souladu se školním kánonem literárních děl. Není třeba se nijak registrovat, pouze vyplnit výpůjční lístek vybrané knihy a dodržet časový limit výpůjčky, a to 3 týdny.

Školní kánon literárních děl

Kánon najdete v sekci Pro studenty.

Odkazy

Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4, Praha 1

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Internetová knihkupectví

Městská knihovna v Praze
Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, v pracovních dnech 10-12 a 13-15 na tel.: 257 531 793

 

Estetická výchova

Výtvarná výchova se vyučuje v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně.

Vyučující: MgA. Ondřej Ševčík

Tematika: vývojové proměny světového a českého výtvarného umění až po současné tendence s interpretací uměleckých děl. Prolínají se kresebné, malířské a architektonické studie, experimentování s různými materiály, postmoderní práce dle výběru a zájmu. Součástí je kresba či malba v krajině.

Vzdělávací obsah je průběžně realizován propojováním výtvarného a hudebního okruhu prostřednictvím výstav a koncertů.

Využívána učebnice, výuka s vizuální technikou, poslechová hudba, obrazové odborné publikace, prezentace individuálních výstupů, výstavky výtvarných prací. K poznání kulturních památek se využívá zájezdů do cizích zemí v rámci mezipředmětových vztahů.   

Hudební výchova se vyučuje v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně.

Vyučující: Anett Kobák, PhDr. Ivana Tolarová

Sborový zpěv se vyučuje jako nepovinně volitelný předmět pro zájemce ze všech ročníků. Vyučující: Anett Kobák

Naposledy změněno úterý, 29 srpen 2017 08:47

Předsedkyně

Mgr. Ivana Lambeitlová - D, ZSV

Členové:

PhDr. Bohuslav Dvořák - D

PaedDr. Robin Eliášek - ZSV

Mgr. Martina Matějková - D

Mgr. Věra Matěková - Z

Mgr. Jana Mudrová - Z

Mgr. Tereza Renčínová - D

Mgr. Zuzana Stojanová - D, ZSV

PhDr. Ivana Tolarová - D

PhDr. Jaromír Valanas - ZSV

Mgr. Lenka Vašků - ZSV

Mgr. Miroslav Vosmik - ZSV

 

Dějepis

Dějepis se vyučuje ve všech čtyřech ročnících s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou v rámci volitelných předmětů zvolit dějepisný seminář nebo seminář humanitních věd s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.

 

Doporučená literatura:

Dějepis na dlani (Kohoutková, Komsová)

Dějepis pro gymnázia a střední školy (Čornej, SNP)

Atlas světových dějin 1.,2. díl (Kartografie Praha)

Atlas českých dějin 1.,2. díl (Kartografie Praha)

 

Aktivity

Dějepisné soutěže – podle aktuální nabídky

Dějepisné exkurze po České republice – muzea, výstavy

 

Základy společenských věd

Základy společenských věd se vyučují ve všech čtyřech ročnících s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou v rámci volitelných předmětů zvolit společenskovědní seminář nebo seminář mediální výchovy s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.

 

Doporučená literatura:

Občanský a společenský základ (Computer Press)

Řada učebnic Občanský a společenský základ (Computer Media)

Společenské vědy pro střední školy (Didaktis)

 

Aktivity

Společenskovědní soutěže – podle aktuální nabídky

Exkurze  – muzea, výstavy

Návštěva státních institucí – Parlament ČR, soudní líčení, věznice

 

Zeměpis

Zeměpis se vyučuje v 1., 2. a 4. ročníku dvě hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou v rámci volitelných předmětů zvolit zeměpisný seminář s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.

Doporučená literatura:
 1. Příroda a lidé Země (Bičík a kol.)
 2. Regionální zeměpis světadílů (Bičík a kol.)
 3. Makroregiony světa (Bičík a kol.)
 4. Zeměpis České republiky (Holeček a kol.)
 5. Školní atlas světa
 6. Školní atlas dnešního světa (Bičík a kol.)
 7. Školní atlas dnešní Evropy a Česka ( Bičík a kol.)
 8. Školní atlas České republiky
Aktivity

Zeměpisné soutěže – Pražský glóbus, Zeměpisná olympiáda, Eurorebus

Geografické exkurze po České republice

Návštěva odborných pracovišť – např. ČHMÚ, Přírodovědecká fakulta UK

Naposledy změněno čtvrtek, 21 prosinec 2017 08:35

Předseda komise: Mgr. Jiří Bok - Bi, Ch

Členové komise:

RNDr. Radka Balounová Ph.D - Bi, Ch

Mgr. Petra Červenská - Ch

Mgr. Lucie Feyfrlíková - Bi

Mgr. Eva Jirousová - Bi

Mgr. Jiří Kanov - Bi

 

Učební materiály

Biologie

1. ročník
 • Jelínek, Zicháček a kol.: Biologie pro gymnázia nakladatelství Olomouc

Doporučená literatura:

 • Závodská R.: Biologie buněk, Scientia
 • Kincl M.: Biologie rostlin, Fortuna, Praha
 • Rosypal S.: Nový přehled biologie, Scientia
 • Berger T.: Buněčná a molekulární biologie
2. ročník
 • Papáček M. a kol. – Zoologie, Scientia Praha

Doporučená literatura:

 • Nový přehled biologie, Rosypal S., Scientia
 • Biologie pro gymnázia, Jelínek, Zicháček, nakladat.Olomouc 2000
 • Fyziologie člověka a živočichů, Berger, Petrásek, Šimek
3. ročník
 • Jelínek, Zicháček a kol.: Biologie pro gymnázia nakladatelství Olomouc

Doporučená literatura:

 • Nový přehled biologie, Rosypal S., Scientia
 • Atlas: Biologie člověka, Scientia
 • Fyziologie člověka a živočichů, Berger, J. a kol., Tobiáš, Havlíčkův Brod
 • Biologie člověka pro gymnázia, Novotný I., Hruška, Fortuna, Praha
4. ročník
 • Jelínek, Zicháček a kol.: Biologie pro gymnázia nakladatelství Olomouc

Doporučená literatura:

 • Kočárek E., Genetika, Scientia
 • Nový přehled biologie, Rosypal S. Scientia
 • Fyziologie člověka a živočichů, Berger J. a kol. Tobiáš, Havlíčkův Brod
 • Biologie člověka pro gymnázia, Novotný I., Hruška M., Fortuna Praha
 • Ekologie a ochrana životního prostředí, Šlégl, Kislinger, Laníková, Fortuna

Chemie

1. ročník
 • Flemr, Dušek: Chemie obecná a anorganická I. pro gymnázia (poslední upravené vydání)
 • Doporučená literatura: Vacík, J. a kol: Přehled středoškolské chemie
2. ročník
 • Flemr, Dušek: Chemie obecná a anorganická I. pro gymnázia (poslední upravené vydání)
 • Kolář, Kodíček, Pospíšil - Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia
 • Doporučená literatura: Vacík, J. a kol: Přehled středoškolské chemie

3. ročník

 • Kolář, Kodíček, Pospíšil - Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia
 • Doporučená literatura: Vacík, J. a kol: Přehled středoškolské chemie

Soutěže

www.biologickaolympiada.cz

www.natur.cuni.cz/cho/

Biologický seminář

Chemický seminář

Exkurze

Botanická zahrada Praha – 1. ročník, exkurze s průvodcem, květen

Zoologická zahrada Praha – 2. ročník, výukové programy, duben/květen

Hrdličkovo muzeum Praha – 3. ročník, prohlídka s výkladem, leden/únor

BiS

Týden vědy a techniky - listopad

Zoologická zahrada Praha – duben, etologie

Národní muzeum – dle aktuální nabídky

ChS

Týden vědy a techniky – listopad

Zajímavé internetové stránky

www.osel.cz

www.natur.cuni.cz

Nová maturita – požadavky najdete na následujících adresách:

http://www.novamaturita.cz/

Naposledy změněno pondělí, 24 srpen 2015 07:29

Předsedkyně komise

Mgr. Jana Mužáková - M, F

Členové komise

Mgr. Petra Červenská - IJA

Mgr. Lucie Feyfrlíková - M

Bc. Martin Herejk - IJA

RNDr. František Kosina - M, F

Ing. Milan Kotulek - IJA, F

RNDr. Věra Matěková - M

MgA. Ondřej Ševčík - IJA

Ing. Božena Šmídová - IJA

Mgr. Dana Vítová - M

UČEBNICE POTŘEBNÉ K VÝUCE:

Matematika: Matematika pro gymnázia; Prometheus

1. ročník:
 • Základní poznatky z matematiky
 • Rovnice a nerovnice
 • Planimetrie
 • Janeček, F.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (učebnice není z řady Matematika pro gymnázia)
2. ročník:
 • Planimetrie
 • Funkce
 • Goniometrie
3. ročník:
 • Stereometrie
 • Analytická geometrie
 • Komplexní čísla
4. ročník:
 • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
 • Posloupnosti a řady
Všechny ročníky:
 • Petáková, J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké škole
 • Tabulky matematické, fyzikální a chemické pro střední školy

Fyzika: Fyzika pro gymnázia; Prometheus

1. ročník:
 • Mechanika !Nové vydání s CD!
 • Molekulová fyzika a termika
2. ročník:
 • Molekulová fyzika a termika
 • Mechanické kmitání a vlnění
3. ročník:
 • Elektřina a magnetizmus
 • Optika
 • Fyzika mikrosvěta
Všechny ročníky:
 • Lepil, O. a kolektiv: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
 • Tabulky matematické, fyzikální a chemické pro střední školy

 

Z matematiky lze maturovat ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

Ve společné části se maturitní zkouška z matematiky skládá pouze z didaktického testu.

Ukázky testů Oficiální stránky nové maturitní zkoušky

Ve společné části je maturitní zkouška z matematiky ústní – řešení zadaných příkladů.

Maturitní otázky z matematiky a z fyziky jsou na MATURITA.

Matematické a fyzikální soutěže:

Matematická olympiáda

Kategorie: C 1. ročník, B 2. ročník, A 3. a 4. ročník

Zadání a ostatní informace: Matematická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Kategorie: D 1. ročník, C 2. ročník, B 3. ročník, D 4. ročník

Zadání a ostatní informace: FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA :: Novinky

Zajímavé stránky pro milovníky matematiky a fyziky:

FyzWeb - kontakty

Techmania - Aktuality

Štefánikova hvězdárna 

iQpark - Úvodní strana 

ČVUT v Praze – Zájemci o studium 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 21 prosinec 2017 08:36

Gymnázium patří k jedněm z nejstarších (založeno 1909) a největších (kapacita 570 žáků) v Praze. Je fakultní školou Pedagogické a Přírodovědecké a fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Současný pedagogický sbor je vyvážený, stabilní a tvoří ho 32 plně aprobovaných učitelů. Spojení dvou principů – úcta k tradičním hodnotám a schopnost kriticky přijímat nové podněty – vede k trvale výborným výsledkům. Svědčí o tom nejen vysoká úspěšnost studentů u maturitních zkoušek, v přijetí na vysoké školy všech typů, ale i dlouhá řada jmen absolventů, kteří vynikli v mnoha oborech.

Gymnázium má všeobecné zaměření. Od 3. ročníku se mohou žáci specializovat v rámci volitelných předmětů na informatiku a matematiku, přírodovědné předměty, společenskovědní předměty a na jazyky. Vyučujeme angličtinu, španělštinu, němčinu, ruštinu a latinu, nabízíme přípravu na složení mezinárodně uznávaných zkoušek (např. Cambridge English First). Škola se zapojuje do mezinárodních i národních projektů.

Technické zázemí je na vysoké úrovni (projektory, interaktivní tabule, počítačové učebny, tabletová učebna, odborné učebny chemie, fyziky, biologie, zeměpisu a společenských věd, chemická a biologická laboratoř). K dispozici je také tělocvična, multimediální studovna, moderní jídelna a školní bufet. Pravidelně organizujeme lyžařské a sportovně-turistické kurzy. Žáci prvních ročníků se účastní asistovaného adaptačního kurzu. Pro zájemce pořádáme pobyty v zahraničí. Žáci se pravidelně účastní: Pražský model OSN, Eurorebus, předmětové olympiády, výukové programy, diskuze s odborníky a významnými osobnostmi, charitativní akce apod.; jsou úspěšní i ve sportovních soutěžích pražských škol. Škola vychází vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  Nabízí možnost využití tlumočníků na třídních schůzkách pro rodiče žáků cizinců. Škola má svůj pěvecký sbor a divadelní kroužek.

Budova gymnázia se nachází v místě s dobrou dopravní dostupností  do všech částí Prahy i okolí. Areál školy je situován v klidném prostředí, obklopený parkem, sportovišti, historickými budovami libeňského zámku a sokolovny.

Další aktuální informace lze získat během individuální návštěvy školy, na dnech otevřených dveří, na propagační akci Schola Pragensis, na internetových stránkách školy nebo z letáku, který je možno obdržet v recepci školy.

Naposledy změněno pátek, 26 srpen 2016 15:55
Název školy: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
Adresa školy: U Libeňského zámku 1, 180 00, Praha 8
Telefon: 266 199 750, 284 821 617
Internet: www.gulz.cz
ID schránky: e4dw7ra
IZO: 000336475
IČ: 61387509
RED-IZO: 600005933
Právní forma: příspěvková organizace
Typ: krajská
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Adresa zřizovatele: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Ředitel: RNDr. František Kosina
Zařazení: síť škol MŠMT ČR
Forma vzdělávání: denní
Délka studia: čtyřleté
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
Bankovní spojení: 2003130002/6000

 

Naposledy změněno čtvrtek, 15 listopad 2018 12:10
sobota, 24 leden 2015 00:00

Studentská taneční show

Napsal(a)

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám