úterý, 19 duben 2016 00:00

GULZ na Majáles!

Podpořte naše kandidáty na Majálesu 29.4.2016 v Letňanech.

Eliška Brandová

Samuel Klíma

Začátek akce je od 13 hod.

A. Sochůrková

V úterý 12. dubna 2016 naše gymnázium v rámci programu „Nahlédněte do světa druhých“ přivítalo vzácnou návštěvu. Hostem biologického semináře byl Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Pan profesor patří k vysoce uznávaným operatérům srdce v Evropě. Jako první v ČR zavedl do praxe tzv. umělé srdce, které pacientům pomáhá v konečném stadiu srdečního selhání přežít dobu, než se najde dárce a pacient podstoupí transplantaci. Studenti se během diskuse s panem profesorem zajímali o průběh transplantací srdce a o kvalitu života pacientů s transplantovaným srdcem. Také se ptali,  jak dlouho se na transplantaci čeká, jak vypadá čekací listina apod. Pan profesor si studenty získal nejen svými odbornými znalostmi, ale i lidským a upřímným přístupem. Věříme, že se s panem profesorem Pirkem „na GULZu“ opět setkáme.

R. Balounová

Karlovy Vary - návštěva sklárny Moser, muzea Becherovky a prohlídka historického a lázeňského jádra města.

J. Mudrová

Naposledy změněno úterý, 19 duben 2016 14:20

Informace poskytnuté zveřejněním

podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

2. Důvod a způsob založení:

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Organizace byla zřízena ke dni 1.1.1993 MŠMT ČR pod č.j. 28 215/92-26 ze dne 17.12.1992. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34012/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

Aktuální zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a nabyla účinnosti dnem

1. 4. 2011.

Zřizovatel:             Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Právní forma:         příspěvková organizace

IČ:                       61 387 509

IZO:                     000 336 475

Obor vzdělání:       79-41-K/41 Gymnázium

3. Organizační struktura:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

Ředitel školy:                      RNDr. František Kosina  (jmenován do funkce usnesením Rady hlavního města Prahy ze dne 8.1.2013 s účinností od 1.2.2013 na dobu určitou 6 let)

Statutární zástupce školy:     PhDr. Bohuslav Dvořák

Zástupce ředitele:               PaedDr. Robin Eliášek

 Organizační schéma řízení školy

 4. Kontaktní spojení: U Libeňského zámku 3/1

                                  180 00 Praha 8

Otevírací doba:     Po – Čt           7:00 – 19:00

                          Pá                 7:00 – 17:00

Úřední hodiny:      Po – Pá         10:30 – 15:00

Tel.: 266 199 750, 284 821 617

Telefonní kontakty na zaměstnance:        viz odkaz

Adresa internetové stránky:                    www. gulz.cz

Adresa e-podatelny:                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronické adresy zaměstnanců:            viz odkaz

5. Bankovní spojení: 2003130002/6000

Platby v hotovosti - hospodářka školy

6. IČ: 61 38 75 09

7. DIČ: Organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty:

8.1. Seznam hlavních dokumentů

 8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/index.html

9. Žádosti o informace viz odkaz „Poskytování informací“

10. Příjem žádostí a dalších podání: viz odkaz „Poskytování informací“

11. Opravné prostředky:

Místo: v budově školy na sekretariátu ředitele

Lhůta a způsob: dle poučení v rozhodnutí

12. Formuláře: viz odkaz http://www.gulz.cz/studenti/formulare-ke-stazeni

13. Popisy postupů: viz odkaz „Poskytování informací“

                                viz odkaz „Uchazeči/Přijímací řízení 2016“

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy        

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací          

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací   www.praha.eu

16. Licenční smlouvy: není relevantní

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  viz odkaz  http://www.gulz.cz/skola/vyrocni-zpravy

Naposledy změněno pátek, 30 červen 2017 13:05
pondělí, 21 březen 2016 00:00

Soutěž "Naši nejlepší"

Také v letošním školním roce 2015-2016 probíhá v naší škole soutěž „Naši nejlepší“.

Tradičně byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku a školy.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 1. pololetí v soutěži umístili, se uskutečnilo 17. 3. 2016.

Umístění studentů je hodnoceno podle stanovených kritérií, zejména prospěchových, ovšem přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (např. reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích, charitě a sportovní reprezentaci).

Soutěž probíhá ve spolupráci se SRPŠ při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn - poukázek na knihy nebo filmová představení.

Seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

L. Vašků

Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2016 19:58
Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2016 19:39
Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2016 19:32

 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: RNDr. Věra Matěková, Mgr. Dana Vítová

Náplní cvičení je: systematické opakování základních typů úloh,  řešení celých testů z různých vysokých škol (VŠE, ČZU, ČVU,…), řešení vzorových testů obecných studijních předpokladů,   řešení vzorových testů společné části maturitní zkoušky z matematiky.

 

FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Jana Mužáková

Náplní semináře je: doplnění a rozšíření učiva pro zájemce o studium na lékařských fakultách, technických a přírodovědných oborech, řešení testů přijímacích zkoušek vysokých škol, souvislost s praxí v technice, vědě, medicíně a v běžném životě.  

 

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH TEXTŮ

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: PhDr. Olga Brandtová, Ph.D., PhDr. Hedvika Humlíčková

Seminář je zaměřen na zdokonalení dovednosti interpretovat literární text. Na konkrétních literárních textech literatury světové i české si žák procvičí dovednost identifikovat literární druh a žánr, formu textu, zařadit text do kulturně-historického kontextu, charakterizovat postavy, vypravěče, lyrický subjekt, prostředí a čas textu, rozpoznat umělecké a jazykové prostředky a odůvodnit jejich smysl v textu. Seminář zájemce připraví na ústní část maturitní zkoušky z ČJL.

 

SEMINÁŘ HUMANITNÍCH VĚD

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Ivana Lambeitlová

Seminář je zaměřen na prohloubení a systematizaci znalostí z historie a společenských věd. Důraz je kladen na aktuální společensko-politické a kulturní dění, proto je v semináři prostor pro exkurze, besedy, přednášky, práci s prameny. Seminář je vhodným doplněním hodin dějepisu a základů společenských věd pro ty, kteří se připravují k maturitní zkoušce nebo zvažují studium na některé z humanitně zaměřených vysokých škol.

 

SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÍ VYUČUJÍCÍ: PhDr. Bohuslav Dvořák, Dr. Ladislava Marešová, Mgr. Pavla Kolářová, Jana Brožová

Seznámení s maturitními strategiemi, procvičování písemné části maturitní zkoušky (listening – reading – writing), procvičování ústní části maturitní zkoušky, upevňování a rozšiřování slovní zásoby a gramatiky, opakování a procvičování všeobecných maturitních témat.

 

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ

HODINOVÁ DOTACE: 2 hod/týden

PŘEDPOKLÁDANÝ VYUČUJÍCÍ: Mgr. Jana Mudrová

Seminář navazuje na učební plán zeměpisu pro 1. – 3. ročník. Slouží k opakování a prohloubení učiva k maturitní zkoušce. Náplní semináře je zpracování seminární práce (zadaná témata jsou rozšiřujícím učivem maturitních témat) a její následná prezentace studenty. Studenti se v rámci semináře učí vyhledávat geografické informace a analyzovat je.

 

                

 

Naposledy změněno čtvrtek, 17 březen 2016 19:33
neděle, 28 únor 2016 00:00

Milá návštěva

Ve čtvrtek 25. února 2016 navštívil naše gymnázium půl století po maturitních zkouškách pan Ludvík Hess se svým spolužákem panem Emilem Machálkem. S velkým zájmem si prohlédli budovu a podívali se do učeben, které byly „jejich“ v době studií. Celým objektem je provedl pan školník, potom pohovořili také s členy vedení školy. Na závěr své návštěvy se pánové zapsali do školní kroniky a Ludvík Hess se jako první podepsal ke svému jménu na desce našich významných absolventů.

Ludvík Hess je novinář a spisovatel, který se mimo jiné věnuje chovu anglických plnokrevníků. V roce 2005 zřídil v České republice první babybox, což bylo podnětem k postupnému budování celé jejich sítě; je předsedou správní rady Nadačního fondu pro odložené děti Statim. V roce 2015 byl prezidentem republiky vyznamenán medailí Za zásluhy. Se spolužákem Emilem Machálkem založili v roce 1964 jako studenti libeňského gymnázia (tehdy SVVŠ) literární časopis Divoké víno, který vychází už více než padesát let, původně v tištěné, nyní v internetové podobě.

R. Eliášek

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám